TRIDSAŤ ROKOV KOCHLEÁRNEJ IMPLANTÁCIE NA SLOVENSKU

8. júl 1994: deň prvej kochleárnej implantácie na Slovensku

Každý člen bratislavského tímu kochleárnych implantátov si pamätá dátum 8. júl 1994, keď sa na ORL oddelení v starej budove na Zochovej ulici v Bratislave uskutočnila prvá kochleárna implantácia. Prof. Ernst Lehnhardt (Hannover) bol taký láskavý, že urobil prvú operáciu a naučil Prof. Milana Profanta tejto operačnej technike. Tento deň bol zároveň pamätným dňom pre Martina, ktorý sa stal prvým používateľom kochleárneho implantátu na Slovensku a ktorý vďaka svojej usilovnosti, ale aj vďaka obnovenému sluchu pomocou kochleárneho implantátu absolvoval štúdium na Technickej univerzite, kde dnes pracuje ako asistent na Matematicko-fyzikálnej fakulte.

Prvému KI v Bratislave predchádzalo niekoľko rokov príprav. Príprava audiologických testov pre pacientov s minimálnymi sluchovými schopnosťami, výber vhodných kandidátov, oboznámenie sa s novými technológiami, operačnou technikou, spôsobmi rehabilitácie, to všetko absolvovali členovia tímu CI. Spolu s autorom slovenskej rečovej audiometrie doktorom Zdenkom Bargarom sme vytvorili testy minimálnych sluchových schopností, ktoré sme nahrali v Slovenskej televízii za dobrovoľnej pomoci profesionálnych lektorov. Možnosť používať najmodernejšie implantáty toho obdobia ako Nucleus 22 (Cochlear), Pulsar (Medel) bola pre nás veľkou výhodou. Významnú pomoc sme získali aj od CI centier v zahraničí (Varšava). Tím kochleárnych implantátov dosiahol veľké skúsenosti v oblasti diagnostiky porúch sluchu, operačných techník a rehabilitácie. Bol vytvorený individuálny protokol pre manažment pacientov s CI. Od začiatku tím kochleárnych implantátov pokrýval celý rozsah programu. Otológovia (Milan Profant, Zuzana Kabátová), audiológovia a otoneurológovia (Milan Jäger, Zuzana Kabátová) foniatri (Štefan Šimko), logopedičky (Ľudovika Šimková, Dagmar Gregorová), psychológovia (Marian Groma, Iris Rafajdusová), audiologické sestry (Gabika Petríková, Iveta Bonková, Helenka Struková), technici (Kamil Seginko, Marek Polák) usilovne pracovali aj vo svojom voľnom čase na splnení úlohy. Neskôr sa k nim pridali ďalší kolegovia (Lukáš Varga, Zuzana Pospíšilová, Ľubica Šuchová, Baja Bercíková, Richard Lapoš, Ivan Fekete). Každý kandidát bol hodnotený nielen ako nepočujúci, ale aj ako človek so svojimi osobnými a pracovnými problémami, so životom, ktorý mu hluchota veľmi zmenila.

Prvé dve kochleárne implantácie boli vykonané u detí so získanou hluchotou po meningitíde, resp. úraze hlavy, po ktorých nasledovali implantácie u dospelých postlingválne nepočujúcich. Neskôr boli do programu CI v Bratislave zaradené aj deti s prelingválnou hluchotou. Dnes máme 310 implantovaných detí prevažne s vrodenou hluchotou a 260 dospelých. Od čias našej prvej kochleárnej implantácie došlo k výrazným zmenám vo výberových kritériách. Kým v počiatočnom období sa implantovali len úplne nepočujúci dospelí a deti. Neskôr – s dobrými výsledkami a väčšími skúsenosťami – boli implantovaní aj pacienti so zvyškami sluchu, aby mali šancu na výrazné zlepšenie svojich komunikačných schopností. Indikačné kritériá sa rozšírili na obojstrannú implantáciu detí a dospelých a tiež na výber pacientov s jednostrannou hluchotou a tinnitom. Do nášho programu bola zaradená aj elektroakustická stimulácia. Dôležitými míľnikmi v našom programe boli roky 1999 – keď bolo implantované prvé dieťa mladšie ako 2 roky a rok 2000 s prvou bilaterálnou implantáciou. Naša najstaršia pacientka bola implantovaná vo veku 82 rokov. Zmenila sa aj operačná technika. Komplikované chlopne a rezy boli nahradené jednoduchým retroaurikulárnym rezom. Kochleostómiu vo väčšine prípadov nahradil prístup cez okrúhle okno, štandardom je monitorovanie tvárového nervu. Kochleárne malformácie sa diagnostikujú a operujú na našom oddelení. V roku 2010 sme vykonali prvý implantát mozgového kmeňa u 12-ročného dievčaťa s fibromatózou a obojstranným schwannomom.

Slovenská vláda plne podporuje program CI v krajine. Pri všetkých indikáciách (jednostranných, obojstranných) sú implantáty plne hradené poisťovňami, ktoré plne rešpektujú rozhodnutia indikačnej komisie.

V roku 1997 sme prvýkrát testovali sluch novorodencov v pôrodnici na druhej strane ulice. Naše výsledky presvedčili ľudí na ministerstve zdravotníctva, aby vydali uznesenie o povinnom všeobecnom skríningu sluchu na Slovensku od roku 2006. Všetkých 72 novorodeneckých oddelení bolo vybavených prístrojmi na meranie otoakustickej emisie a všetci novorodenci na Slovensku (55 – 60 000) boli vyšetrení.

V rokoch 2009 – 2010 bol vytvorený vedecký tím ORL oddelenia UK (prof. Profant) a SAV (prof. Klimeš), ktorý sa zaoberá štúdiom genetiky porúch sluchu. Z prvého vedeckého cieľa študovať mitochondriálny diabetes a priľahlú senzorineurálnu poruchu sluchu sa vyvinul kompletný genetický program. Výsledkom tejto vedeckej činnosti je niekoľko grantov a medzinárodných publikácií.

Pre efektívnu a úspešnú rehabilitáciu detí boli do slovenčiny preložené viaceré medzinárodné testy a metódy (napr. CAP, Little Ears atď.). Rehabilitácia je zameraná na rozvoj reči a sluchových schopností. Tréning obsahuje aktivity ako detekcia a rozlišovanie zvukov, porozumenie reči a nerecových zvukov. Rodičia sú plne integrovaní do rehabilitačného programu.

Program pokračuje v plnej veľkosti. Náš tím kochleárnych implantátov pomohol rozbehnúť svoju činnosť aj ďalším centrám na Slovensku. V súčasnosti sa program CI poskytuje v 3 mestách (Bratislava, Ružomberok, Košice) a na 5 oddeleniach.