„Takže kochlárna implantácia malý zázrak!“

Pred 30 rokmi sa kochleárna implantácia začala na Slovensku vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Dnes je tam implantovaná Luisa Pastera Košice a na kliniky otorinolaringológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice.

Sluch je jedným z piatich ľudských zmyslov. Zohráva dôležitú úlohu v komunikácii, ale aj v priestorovej orientácii, rozpoznáva známe hlasy a deti sa môžu naučiť hovoriť vďaka sluchu.

Ucho sa skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha. Vnútorné ucho, tiež nazývané kochlea, je naplnené tekutinou a vlasovými bunkami, ktoré reagujú na vibračnú tekutinu. Vonkajšie, citlivejšie vláskové bunky prenášajú tieto vibrácie a vnútorné ich premieňajú na elektrické signály, kde sa potom prenášajú do sluchového nervu, prenášajú sa do mozgu a mozog je vlastne miestom, kde sa zvukový signál spracováva.

Poškodenie sluchu, ktoré je na úrovni vonkajšieho a stredného ucha, môže byť často zvládnuté konzervatívnou alebo chirurgickou liečbou.

Ak porucha sluchu nie je liečiteľná, načúvacie prístroje môžu túto stratu sluchu kompenzovať. Alebo sluchové implantáty.

Ossicles v strednom uchu k vnútornému uchu

Ossicles zosilňujú zvuk asi 40-krát. Keď je tento systém narušený, hovoríme o prevodovej strate sluchu. V tomto prípade môže pomôcť tympanoplastická chirurgia s vlastným materiálom tela alebo umelé protézy môžu nahradiť ossikul. Ak nedosiahneme chirurgické zlepšenie sluchu, umiestnime špeciálne implantáty, ktoré prenášajú vibrácie do vnútorného ucha.

Soundbridge funguje ako zosilňovač, ktorý podporuje vibrácie ossicles.

Kostný most sa zvyčajne používa, keď chýbajú ossicles. Prenáša vibrácie cez ovčiu kosť do vnútorného ucha.

S týmito implantátmi premosťujeme ušný bubienok a ossicles. Podmienkou je, aby vnútorné ucho fungovalo.

Oba systémy pozostávajú z rečového procesora, ktorý sedí na pokožke s magnetom, zachytáva zvuk a prenáša ho do implantátu pod kožou.

Môžete samozrejme vidieť rečový procesor, ale nie je veľmi nenápadný a neobťažuje sa.

Vnútorné ucho je obzvlášť citlivé

Vnútorné ucho reaguje na prívod krvi, ototoxické lieky, vírusy a ďalšie. Môžeme liečiť konzervatívne – infúziami, kyslíkom, kortikostroidmi.

Načúvacie prístroje sú užitočné pri miernej strate sluchu vo vnútornom uchu. Ak sú vláskové bunky už tak poškodené, že to už nie je možné, alebo ak vláskové bunky čiastočne alebo úplne chýbajú, použije sa kochleárny implantát. Dokonca aj u detí, ktoré sa už narodili hluché.

Kochleárny implantát sa tiež skladá z dvoch častí: vnútorná časť sa implantuje do kosti, koža nad implantátom sa opäť uzavrie a úplne sa zahojí. Vonkajšia časť, takzvaný zvukový alebo rečový procesor, pozostáva z mikrofónu a cievky, ktorá prenáša impulzy do slimáka. Rečový procesor môže vyzerať ako okrúhly disk s priemerom asi 2 cm alebo podobný načúvaciemu prístroju za uchom. Dnes je sotva viditeľný, iba s krátkymi vlasmi. Niektorí ľudia si vyberajú procesor vo farbách alebo dizajnovej úprave podľa svojho osobného vkusu.

Kochleárna implantácia je dnes štandardnou operáciou ucha

U dospelých zvyčajne pozorujeme postupné zhoršovanie sluchu. Keď najsilnejšie načúvacie prístroje už nefungujú dobre, pacient s takouto stratou sluchu sa často cíti izolovaný a jeho sociálne kontakty sú vážne obmedzené. Deti narodené hluché bez kochleárnej implantácie boli v podstate odsúdené na umlčanie. Dnes je sluch detí už testovaný na novorodeneckom oddelení a v prvých mesiacoch života vieme o možnom poškodení sluchu. Deti sa skutočne učia hovoriť opakovaním toho, čo počuli. Preto čím skôr sa implantuje, tým lepšie. U dospelých mal doteraz najstarší pacient viac ako 80 rokov. Nie je to však jedna osoba, ktorá rozhoduje, ale celý tím vrátane audiológa, foniatra, chirurga, logopéda, psychológa.

Kochleárna implantácia je v podstate rovnaká ako pri iných ušných operáciách. Je dôležité zvoliť správnu elektródu - v zásade sa CT vyšetrenie vykonáva predoperačne, spracováva sa pomocou špeciálneho softvéru a na základe tohto softvérového skenovania sa určuje optimálna dĺžka elektródy, aby sme ňou vlastne pokryli celú kochleu a získali tak čo najlepší sluch. Kochleárnymi implantátmi umožňujeme deťom vnímať všetky zvuky okolo seba, žiť život ako ich rovesníci, komunikovať. Kochleárny implantát používame na návrat nepočujúcich dospelých do spoločenského života.

V relácii Rádia Regina "Emergency" Dr. Martin Šuchaň, vedúci kliniky otorinolaringológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice, a MUDr. Mária Skálová odpovedali aj na podrobné otázky od postupu implantátovej liečby až po praktický každodenný život so sluchovými implantátmi v saune, sprche, bazéne či v leteckej doprave.

Prvé dve kochleárne implantácie boli vykonané u detí so získanou hluchotou po meningitíde, resp. úraze hlavy, po ktorých nasledovali implantácie u dospelých postlingválne nepočujúcich. Neskôr boli do programu CI v Bratislave zaradené aj deti s prelingválnou hluchotou. Dnes máme 310 implantovaných detí prevažne s vrodenou hluchotou a 260 dospelých. Od čias našej prvej kochleárnej implantácie došlo k výrazným zmenám vo výberových kritériách. Kým v počiatočnom období sa implantovali len úplne nepočujúci dospelí a deti. Neskôr - s dobrými výsledkami a väčšími skúsenosťami - boli implantovaní aj pacienti so zvyškami sluchu, aby mali šancu na výrazné zlepšenie svojich komunikačných schopností. Indikačné kritériá sa rozšírili na obojstrannú implantáciu detí a dospelých a tiež na výber pacientov s jednostrannou hluchotou a tinnitom. Do nášho programu bola zaradená aj elektroakustická stimulácia. Dôležitými míľnikmi v našom programe boli roky 1999 - keď bolo implantované prvé dieťa mladšie ako 2 roky a rok 2000 s prvou bilaterálnou implantáciou. Naša najstaršia pacientka bola implantovaná vo veku 82 rokov. Zmenila sa aj operačná technika. Komplikované chlopne a rezy boli nahradené jednoduchým retroaurikulárnym rezom. Kochleostómiu vo väčšine prípadov nahradil prístup cez okrúhle okno, štandardom je monitorovanie tvárového nervu. Kochleárne malformácie sa diagnostikujú a operujú na našom oddelení. V roku 2010 sme vykonali prvý implantát mozgového kmeňa u 12-ročného dievčaťa s fibromatózou a obojstranným schwannomom.

Slovenská vláda plne podporuje program CI v krajine. Pri všetkých indikáciách (jednostranných, obojstranných) sú implantáty plne hradené poisťovňami, ktoré plne rešpektujú rozhodnutia indikačnej komisie.

V roku 1997 sme prvýkrát testovali sluch novorodencov v pôrodnici na druhej strane ulice. Naše výsledky presvedčili ľudí na ministerstve zdravotníctva, aby vydali uznesenie o povinnom všeobecnom skríningu sluchu na Slovensku od roku 2006. Všetkých 72 novorodeneckých oddelení bolo vybavených prístrojmi na meranie otoakustickej emisie a všetci novorodenci na Slovensku (55 - 60 000) boli vyšetrení.

V rokoch 2009 - 2010 bol vytvorený vedecký tím ORL oddelenia UK (prof. Profant) a SAV (prof. Klimeš), ktorý sa zaoberá štúdiom genetiky porúch sluchu. Z prvého vedeckého cieľa študovať mitochondriálny diabetes a priľahlú senzorineurálnu poruchu sluchu sa vyvinul kompletný genetický program. Výsledkom tejto vedeckej činnosti je niekoľko grantov a medzinárodných publikácií.

Pre efektívnu a úspešnú rehabilitáciu detí boli do slovenčiny preložené viaceré medzinárodné testy a metódy (napr. CAP, Little Ears atď.). Rehabilitácia je zameraná na rozvoj reči a sluchových schopností. Tréning obsahuje aktivity ako detekcia a rozlišovanie zvukov, porozumenie reči a nerecových zvukov. Rodičia sú plne integrovaní do rehabilitačného programu.

Program pokračuje v plnej veľkosti. Náš tím kochleárnych implantátov pomohol rozbehnúť svoju činnosť aj ďalším centrám na Slovensku. V súčasnosti sa program CI poskytuje v 3 mestách (Bratislava, Ružomberok, Košice) a na 5 oddeleniach.