Otologický deň 2024

30 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku

Milí priatelia,

v roku 2024 uplynie 30 rokov od prvej kochleárnej implantácie na našom oddelení. Toto výročie by sme radi oslávili vedeckou konferenciou: Otologický deň 2024, 30 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku.

KĽÚČOVÉ POZNATKY

 • 10 účastníkov, medzi ktorými boli logopédi, učiteľ nepočujúcich a 2 ORL lekári
 • Všetci odborníci prejavili veľký záujem o program a aktívne sa zúčastnili a zapojili do diskusií

 • Niektorí účastníci potrebovali preklad, ale ostatní účastníci im poskytli podporu

 • Na Slovensku je k dispozícii veľmi málo SLT, ktorí pracujú s prijímateľmi s poruchou sluchu
 • Takýto program je na Slovensku potrebný, pretože SLT nemajú vo svojich tituloch zahrnuté moduly o poruche sluchu

 • V budúcnosti je potrebné realizovať program v slovenskom jazyku, aby sa vyškolilo viac odborníkov, ktorí neovládajú angličtinu

 

Akreditácia MED-EL pre rehabilitačných pracovníkov, ktorí pracujú s používateľmi sluchových implantátov

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ

Kto je kandidát?

Odborník, ktorý poskytuje klinickú rehabilitáciu deťom, ktoré používajú sluchové implantáty.

Čo je akreditačné školenie?

Čo sa naučím?

Akreditácia MED-EL pre rehabilitačných pracovníkov, ktorí pracujú s používateľmi sluchových implantátov – základná úroveň je určená na podporu a zlepšenie zručností odborníkov pri poskytovaní rehabilitácie používateľom sluchových implantátov.

Tento program zahŕňa aktuálne informácie z oblasti rehabilitácie a sluchových implantátov, intenzívnu a individualizovanú odbornú prípravu. Cieľom programu je zvýšiť zručnosti odborníkov v oblasti teoretických a klinických aspektov pre rozvoj počúvania a reči u príjemcov sluchových implantátov. Tento program poskytujú na celom svete skúsení a vysoko uznávaní odborníci v tejto oblasti vybranému malému počtu kandidátov.

Počas celého programu budú uchádzači dostávať teoretické a klinické znalosti, ktoré podporujú vysokokvalitnú následnú starostlivosť o používateľov sluchových implantátov. Účastníci budú vybavení stratégiami na uplatňovanie týchto vedomostí pri každodennej klinickej praxi.

Účastníci môžu očakávať, že dosiahnu:

 • zvýšenú úroveň požadovaných teoretických vedomostí pre efektívnu rehabilitáciu pomocou sluchových implantátov;
 • informácie a tréning týkajúce sa implementácie základných stratégií priamo do klinickej praxe;

 • špecializované zručnosti v oblasti kritického myslenia, klinického monitorovania a klinického plánovania.

Čo zahŕňa akreditačné školenie?

Čo získam absolvovaním programu?

Vybraní účastníci začnú jednoročný proces vzdelávania, ktorý riadi a monitoruje Oddelenie rehabilitácie vo firme MED-EL.

Kandidáti budú musieť:

 • zúčastniť sa štyroch seminárov – dva budú prebiehať osobne a dva online, každý v trvaní 3 dní (osobne) alebo šiestich poldní (online);

 • poskytnúť minimálne tri videozáznamy svojich klinických rehabilitačných sedení na spoločné preskúmanie s akreditovaným školiteľom MED-EL;

 • aktívne sa zúčastňovať na individuálnom pokroku kandidátov s akreditovaným školiteľom MED-EL;

 • pozorovať klinické sedenia akreditovaných MED-EL školiteľov, ktorí poskytujú rehabilitáciu používateľom sluchových implantátov;

 • absolvovať písomné skúšky z teoretických aspektov programu.

Kandidáti získajú intenzívnu teoretickú a individuálnu klinickú prípravu na plánovanie, monitorovanie a poskytovanie účinnej rehabilitácie používateľom sluchových implantátov. Kandidáti, ktorí úspešne absolvujú všetky aspekty programu, získajú certifikát “MED-EL Accreditation for Hearing Implant Rehabilitation – Foundation Level” ako dôkaz o absolvovaní tohto medzinárodného vzdelávacieho programu. Kandidáti tiež získajú 70 jednotiek ďalšieho vzdelávania od AG Bell Academy for Listening and Spoken Language. Tým sú splnené všetky študijné požiadavky pre certifikačný program Počúvanie a hovorený jazyk.

30 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku

Kliknutím na tlačidlo vpravo si môžete pozrieť fotografie z Otologického dňa 2024